Archive

Posts Tagged ‘Søren Pind’

Integrationsministeren der ikke tror på integration

(FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN)

Noget der lyder som en dårlig joke er desværre blevet virkelighed i Danmark. Netop som mange af os ikke troede at integrations- og udlændingedebatten i Danmark kunne nå lavere, bliver Søren Pind (V) forfremmet til integrationsminister.


Efter kun 24 timer ved posten havde Pind allerede lovet at stramme udlændingeloven, forsvare den danske nation, bekæmpe multikulturalisme i en ”frihedskamp om dansk kultur”og afvist al snak om integration.

”Jeg gider ikke høre mere snak om integration. Fri mig for det – det rigtige ord må være assimilation. Der er så rigelig kulturer, folk kan drage andensteds hen og dyrke, hvis det er det, de har lyst til.” , skrev Søren Pind (V) på sin blog 4. februar i 2008. Og det står han stadig stærkt ved.

Pinds udtalelser er en skræmmende ny kurs for danske integrationsministre. På trods en generel fremmedfjenskhed der altid har eksisteret i VKO regeringens politik og retorik, har tidligere integrationsministre dog holdt sig fra en direkte krig mod multikulturalisme. Men Pind holder sig ikke tilbage: ”Jeg vil med vold og magt (altså, demokratisk naturligvis…) bekæmpe multikulturalismen. Denne forløjede påstand om at alle kulturer er ligestillede” forklarer han i sin Blog ”Åh Danmark” i 2008.

Tidligere integrationsministre Bertel Haarder og Birthe Rønn Hornbech udtrykte at de ikke ønskede at være ”ministre for leverpostej og tørklæder” og gjorde derfor (i hvert fald retorisk) plads til multikultur. Denne indstilling har Pind gjort op med: ”I mine øjne er multikultur, og de spor, det trækker efter sig, ved at få det hele til at krakelere – og det vil jeg bekæmpe alt, hvad jeg kan”, siger han og erklærer sig klar til at stramme udlændingelovgivningen.

Også internationalt langer Pind ud. Han beskriver FN’s konventioner på flygtninge og asyl området som ”forældede” og ”åndsvage” der ”ikke bærer præg af virkeligheden i vore dage”. Han forstår ikke, hvorfor Danmark er tilsluttet en konvention, som i princippet tvinger staten til at give statsborgerskab til kriminelle udlændinge, og mener at de har skabt ”groteske resultater” henvisende til FN konventionen om begrænsning af statsløshed fra 1961 som netop hans forgænger Birthe Rønn Hornbech blev fyret for ikke at overholde. Pind henviser endog til at Danmark skal fratage sig dette ansvar: ”Det er juridiske aftaler, og dem kan man opsige, hvis man vil.”

Endvidere, trods ironien af stillingens navn, tror integrationsministeren ikke på integration. Han peger på, at en misforstået integration, hvor danske værdier som kvindefrigørelse og retten til at gifte sig med den, man vil, er blevet bøjet i et forsøg på at give plads til udlændinge. Derudover har han adskillige gange sagt, gentaget og stået ved at assimilation er den eneste vej frem:

”Enten skal udlændinge blive danske, eller også skal de holde sig væk fra Danmark.”

”I Danmark er der plads til udlændinge, der adopterer og respekterer danske værdier, normer og traditioner, eller også bør de slet ikke være her.”

”Min tilgang er, at når man vælger Danmark til, så vælger man Danmark til, fordi man vil være dansk.”

Søren Pinds forfremmelse til integrationsminister har, af andre politikere, blevet beskrevet som en ”sort dag for Danmark”, men Søren Pind’s forfremmelse er desværre blot et lille brik i det større xenofobiske korstog som mange af folketingets politikere fører. Disse mennesker er ikke blot fremmedfjenske landsbytosser, men de kræfter der sætter dagsordenen – den xenofobiske dagsordenen som vi må og skal bekæmpe!

The minister of integration who doesn’t believe in integration

It sounds like a bad joke, but unfortunately it’s the reality in Denmark. Just as many of us thought that it couldn’t get any worse, Søren Pind (V) is promoted Minister of Integration.

Not more than 24 hours at the post and Pind had already promised to tighten the Immigration Law, defend the Danish nation, fight multiculturalism in a ”freedom fight for Danish Culture” and denied integration.

”I don’t want to hear any more talk about integration. Safe me from this – The right word must be assimilation. There are plenty of cultures, people can go other places if that”s what they want”, Pind wrote in his blog, Feb. 4th 2008. And he still stands by it.

Pind’s statements are a frigthening new course for Danish ministers of integration. Despite a general xenophobia which have always had it’s ground in the VKO government’s politics and rethoric, former ministers of integration have never been in direct war with multiculturalism. But Pind isn’t modest: ”I will with violence and power (well, democratically of course..) fight multiculturalism. This untruthful claim that all cultures are equal” he explains in his Blog ”Oh, Denmark” in 2008.

Former ministers of integration Bertal Haarder and Birthe Rønn Hornbech expressed back in their time that they didn’t want to be ministers of ”liverpaté and muslim scarfs” and thereby (at least rethorically) made space for multiculturalism. Pind broke with this attitude: ”In my eyes multiculture and the traces it makes behind is making it all crack – and this I will fight with all the power in me” he says and declares ready to tighten the immigrationlaws.

Also internationally Pind lashes out. He describes UN’s conventions on refugees and asylum as ”outdated” and ”daft” as ”it doesn’t bear the mark of reality in our time”. He doesn’t understand why Denmark is joined a convention which in principal forces the state to five citizenship to criminal foreigners, and believes that they have created ”grotesque results”, referring to the UN convetions about limiting the number of stateless people from 1961. The convention which got his predecessor Birthe Rønn Hornbech fired for not keeping. Pind even indirectly refers to Denmark dinying their responsibility: ”It’s a legal agreement, and we can denounce it if we want”.

Furthermore, despite the irony of the name of the position, the minister of integration doesn’t believe in integration. He believes that that a misunderstood integration, where Danish values such as women’s liberation, and the right to marry who you want, have become bend in an attempt to give more space to foreigners. Moreover he said several times that assimilation is the only way forward:

”Either foreigners should become Danish, or else they should stay away from Denmark”

”In Denmark there is space for foreigners who adopt and respect Danish values, norms, and traditions, or else they shouldn’t be here at all”

”My attitude is that when you choose Denmark, then you choose Denmark because you want to be Danish”

Søren Pind’s promotion as minister of integration has, by many other politicians been described as ”a dark day for Denmark”, but Pinds promotion is unfortunately only a small brick in a bigger xenophobic crucade which many politicians follow. These people are not just xenophobic village idiots, but the power which makes the agenda – the xenophobic agenda which we must fight against.

Advertisements